من؛یک(شاید)مــعـــــلمـ

گاه نوشت های من؛یک(شاید)مــعـــــلمـ!!"


راستش نمیدانم چه بلایی سرش آمده بود...

نمیدانم وجدانش را کجا جا گذاشته بود...شاید هم کسی وجدانش را کشته بود

نمیدانم...

نمیدانم کی و چرا این جمله را برای اولین بار وارد ادبیات فارسی کرد؟!

فقط میدانم سنگ مفت ، گنجشک مفت جمله چرتی است...


شاید سنگ مفت باشد اما هرگز گنجشک مفت نبوده و نیست...قلبش میتپد!!

______________________________________________________________________________________________________

بی انصاف اند بعضی ...این جمله را خیلی استفاده میکنند؛

برای بعضی به اصطلاح آدم ها هم انگار هم سنگ مفت است، هم انسان...هرموقع دلشان بخواهد میکشند؛افغانستان و یمن و غزه اش فرقی نمیکند؛

پی نوشت: صرفا توجیه میکنند!
این ماه رمضون هم تموم شد...

اهلی نشدیم که نشدیم!

پی.نوشت:طبق معمول تو دلم میگم ، ایشالله سال بعد!


< برگرفته شده از صدای نور